Q=1 P=66 TFC=25 TVC=7 TC=32 MC=? 5

.帮忙好心人计算一下.这个是图表上的一行数据..是西方经济学上的.我实在是搞不懂了.
问题暂时关闭
发布于2006-06-28 02:36 最佳答案
有相邻两行数才能算MC

公式; (Q3 - Q2)
依此类推:
TC = TFC + TVC
AFC = TFC /,Q1
MC2 = (TC2 - TC1)/,Q2
第一行为TC1; Q
AVC = TVC / Q

第二行为TC2; Q
SATC = TC / (Q2 - Q1)
MC3 = (TC3 - TC2)/

L_o_o_n_i_e

采纳率:57% 擅长: C/C++ VC++ 电脑/网络

为您推荐: