学普通话

想说一口标准的普通话,首先应该先学好什么,最重要的又是什么?
有没有可以学普通的网站
我有更好的答案
邀请更新
2008-11-12 最佳答案
从最基础的拼音学起,然后读“字”“词”“句子”“文章”,要多读,而且要读得标准。还可以买台收音机来听中央广播台,听别人是怎样发音的。

妞妞麻吉87

采纳率:25% 擅长: 暂未定制

其他回答

学好最基本的拼音的组合和发音,然后记每个字的拼音,最主要是多听标准音,多读。
lanvinji | 发布于2008-11-12
评论
除了最基础的拼音知识以外,每天加强练习吧,多读多说,呵呵。
姜小小北 | 发布于2008-11-13
评论
声母表Shengmu list
b p m f d
t n l g k
h j q x zh
ch sh r z c
s y w
韵母表Yunmu list
a o e i u
ü ai ei ui ao
ou iu ie üe er
an en in un
ang
eng ing ong

汉语拼音音节表
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang keng
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

学好这个,,就可以去说相声了..

努力吧~~
展开
lhf0315 | 发布于2008-11-12
评论
收起 其他1条回答

为您推荐:

广告

您可能关注的内容

×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消