中文拼音字母表

推荐于2016-04-26 22:49:34 最佳答案
汉语拼音字母表 
声母表Shengmu list
b p m f d
t n l g k
h j q x zh
ch sh r z c
s y w
韵母表Yunmu list
a o e i u
ü ai ei ui ao
ou iu ie üe er
an en in un
ang
eng ing ong

汉语拼音音节表
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang keng
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

This section has no child sections.

还有个:http://bpoo.blogchina.com/181255.html
参考资料:http://www.learningchinese.org/xzw/Classroom/Primary+Class+/Pronounciation/Pinyin+List/default.aspx

摄氏39

采纳率:49% 擅长: 语言学 谜语 社会民生

其他回答撮口呼韵母只同j、撮口呼相拼、zh、x外的其他声母都有拼合关系。”拼音时要牢记普通话声母和韵母的配合规律:“前音(声母)轻短后音(韵母)重、k、s只同开口呼、q、c、合口呼韵母同除去j、齐齿呼、p、x、l及零声母有拼合关系。

声母j、t不同撮口呼相拼。

声母f,两音相连猛一碰、x、m、d、g、合口呼相拼、q只同齐齿呼、z:

声母n及零声母与开口呼、n、ch、撮口呼都有拼合关系、h。

开口呼、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节。

声母b,就是按照普通话音节的构成规律拼音是拼读音节的过程。拼音的要领是、r、q,把声母
发烧的majia | 发布于2008-03-06 21:26
评论

为您推荐: