汉语拼音表

发布于2011-05-11 20:48 最佳答案
全体字母:a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong 

汉语拼音字母表:
声母表

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

单韵母表

a o e i u ü

复韵母
ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong

整体认读音节

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying

凤凰爱做梦

采纳率:30% 擅长: 暂未定制

其他回答

声母:b p m f d t n l g k h j q x z ch sh r z c s y w (23
复韵母ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong h (24
美鹿鹿 | 发布于2012-05-24 21:43
评论
全体字母:a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong

汉语拼音字母表:
声母表

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

单韵母表

a o e i u ü

复韵母
ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong

整体认读音节

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying
Just莫依涵 | 发布于2012-05-19 21:51
评论
全体字母:a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong

汉语拼音字母表:
声母表

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

单韵母表

a o e i u ü

复韵母
ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong

整体认读音节

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying
827319958 | 发布于2012-04-27 20:31
评论
声母:b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

单韵母:a o e i u ü

复韵母:ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong

整体认读音节 :zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying
lihaini204 | 发布于2011-05-16 15:54
评论
吕梁山
熏语彩 | 发布于2014-12-29 19:54
评论
收起 其他5条回答

为您推荐: