yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式如何转换成分钟

问题暂时关闭
发布于2010-08-24 16:45 最佳答案
parse(time1):mm:ss"(1000*60).getTime()/.textlong second = 0;
} catch (java;
try {
Date d1 = format;
second = d1;);yyyy-MM-dd HH;
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("

其他回答

天和冶恋役崭里面的妹纸聊天,现在已经成功了好几个了,
那是相当的爽),还约出来在公园见面了
热心网友| 发布于2013-03-29 21:58
评论

为您推荐: