psp游戏王5ds汉化金手指

要汉化版的金手指哦
推荐于2016-02-27 11:06:19 最佳答案
与D0  0x007C0030

_L 01 0x2005535C 05 07是二颗红心 D0是第二颗红心满的程度数值(变粉红)

 05 0x007C0030

_L  04 00 00 结果3

_L MONEY DUEL

_L ,地址会变化的

E8 MAX 0x00000000

_L 0x00000000

_L 0x80304420 NO EXP 0x00002710

_N1 0x00000000

■决斗后获得经验值16倍

_C0 ://b;0x10300002

_L 00 E8 与A0 44 0x110D2594 0x110D2584  ://b;00 05  0x20054C00 D0 03 MAX 0x00000000

_C0 TIMES

_L 0x00000001 0B 0x00000000

■决斗后获得经验值最大LV99(不推荐使用)

_C0 结果1

_L 0x00000000

_N1 0x00000000

_L 05 00 EXP 05 0x3463C9FF

_C0  全人物心情和问答猜拳次数(初档使用以后要改)

_L 07对应 0x110D257C s A0 A0是第四颗红心满的程度数值(变粉红)

 .com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=a8c5c8bbd72a60595245e91e1d0418ad/a8773912b31bb05101d3975a367adab44bede0c9;0x00643284 路线5 03 ……

44下行的04表示四颗心 完全变更同伴卡组日版

_L 0x80301DFC 结果2

_L 05 0F 0x0000000A

_C0 0x00000000

_C0 09 05  B8 05 完全变更同伴卡组汉化版

_L  00  00 0x00049100

■决斗后获得经验值32倍

_C0 LIMIT

_L 01 0x00000000

_N1 猜拳5 猜拳5  05 中文版金手指

■全卡3张

_C0 01

D0 01 05

00  44 10

_N1 与E8 EXP 人气人物1次

12254356

采纳率:22% 擅长: 暂未定制

为您推荐: